เปิดรับจัดทำทะเบียนประวัติและรับรายงานการแสดงตนการมีชีวิตอยู่และการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563

กันยายน 2562 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เปิดรับจัดทำทะเบียนประวัติและรับรายงานการแสดงตนการมีชีวิตอยู่และการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) พร้อมจัดบริการในพื้นที่ชุมชนตามวันเวลานัดหมาย และรับรายงานตัวที่ กองสวัสดิการสังคม อาคารสำนักงาน (ชั้น 2) โดย แจ้งความประสงค์

#ขอรับเงินต่อไป
#ไม่ประสงค์ขอรับเงิน หรือ
#ประสงค์บริจาคเงินเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม โทร 0-3451-0629 ต่อ 103