ข่าวการเงิน

Displaying 1-10 of 14 results.
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 เมษายน 2562 รายงานรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 15 มกราคม 2562 รายงานรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 13 พฤศจิกายน 2561 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 ตุลาคม 2561 รายงานรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 กรกฎาคม 2561 รายงานรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 25 เมษายน 2561 รายงานรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มกราคม 2561 รายงานรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประเภท : งบลูกหนี้-เจ้าหนี้ 19 ตุลาคม 2560 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560
 ประเภท : งบทดลอง 19 ตุลาคม 2560 รายงานงบทดลอง ปี 2560