คณะผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

นายชูชาติ เสือส่าน เบอร์โทรศัพท์ 081-880-7166