คณะผู้บริหาร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

นางสาวสุภากร เสือส่าน


นายสัณหโชติ เทียนชัย