คณะผู้บริหาร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

นางสาวสุภากร เสือส่าน เบอร์โทรศัพท์ 086-156-4456


นายสัณหโชติ เทียนชัย เบอร์โทรศัพท์ 092-689-4409