สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

นายจรัญ เสือส่าน