สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

นายจรัญ เสือส่าน เบอร์โทร์ศัพท์ 087-002-4290