สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

จรัญ เสือส่าน