สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

ประสาทพร หิรัญกุล เบอร์โทรศัพท์ 081-880-5155