กองช่าง

เจ้าพนักงานประปา ชำนาญงาน

สมหมาย ด้วงปลี