สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

เลขานุการสภาองค์การบริหารตำบลลาดหญ้า

อัฉรา อ่วมทอน เบอร์โทรศัพท์ 083-088-7785