สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

เลขานุการสภาองค์การบริหารตำบลลาดหญ้า

นางอัฉรา อ่วมทอน