กองสวัสดิการสังคม

พนักงานจ้างทั่วไป

อเดช บุญคงมาก


ประจวบ เจริญศักดิ์


วิสูตร รุ่งเรือง


ธนพล หอมชื่น