สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

สมศักดิ์ ชัยธรรม


สมชิต เอี่ยมทอง