สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

สมศักดิ์ ชัยธรรม เบอร์โทรศัพท์ 086-177-3585


สมชิต เอี่ยมทอง เบอร์โทรศัพท์ 081-759-2871