รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพลภาพ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

 ประเภท : คนพิการ