รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

 ประเภท : คนพิการ