ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

          มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การประชุมสภา อบต. งานประชุมคณะกรรมการบริหาร การจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต. การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การให้คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชา  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด    การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

        1. งานบริหารทั่วไป

        2. งานนโยบายและแผน

        3. งานกฎหมายและคดี

        4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

        5. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

        6. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

        7. งานรักษาความสะอาด

        8. งานควบคุมโรค

        9. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

      10. งานสังคมสงเคราะห์

      11. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

      12. งานส่งเสริมการเกษตร

      13. งานส่งเสริมปศุสัตว์

      14. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

      15. งานกิจการโรงเรียน

      16. งานตรวจสอบภายใน

      17. งานกิจกรรมสุขภาพ

      18. งานการเลือกตั้ง

      19. งานกฎหมายและร้องทุกข์

กองคลัง   

          มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและนำส่งเงินคงเหลือประจำวัน    การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของอบต. ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บ ภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม  ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง   

        1. งานการเงิน

        2. งานบัญชี

        3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้

        4. งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ

ส่วนโยธา

          มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของอบต.การอนุมัติ เพื่อ ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. งานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.การให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง  แก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

        1. งานก่อสร้าง

        2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร

        3. งานประเภทสาธารณูปโภค ต่าง ๆ

        4. งานสำรวจ