ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบลูกหนี้-เจ้าหนี้ 19 ตุลาคม 2560 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 ตุลาคม 2560 รายรับจริง-รายจ่ายจริง และเงินสะสมรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2560