ประกาศใช้ข้อบัญญัติซึ่งได้ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าแทนข้อบังคับตำบลฉบับเดิม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติ จำนวน ๔ เรื่อง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติซึ่งได้ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าแทนข้อบังคับตำบลฉบับเดิม จำนวน ๔ เรื่องดังนี้
๑. ข้อบัญญัติเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ข้อบัญญัติเรื่อง ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. ข้อบัญญัติเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔. ข้อบัญญัติเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๒ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒