ขอเชิญประชาชาชนเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญประชาชาชนเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ในการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดีและการดำเนินงานศูนย์บริการพัฒนาสวนไม้ดอกไม้หอมไทย มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในการเสด็จทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี ที่กองพลทหารราบที่ 9 และที่มณฑลทหารบกที่ 17 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรติดตามการดำเนินงานศูนย์บริการพัฒนาสวนไม้ดอกไม้หอมไทย มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชปณิธานที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสะสมสำรอง เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปและราษฎรในพื้นที่ประสบภัยซึ่งทรงเล็งเห็นว่าหน่วยงานทหารนั้นมีขีดความสามารถ ความพร้อม ทั้งในด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์และพื้นที่ จึงได้มีพระราชดำริให้มีการดำเนินโครงการ"ทหารพันธุ์ดี" ขึ้นภายในหน่วยทหารของกองทัพบก โดยทางกองพลทหารราบที่ 9 ได้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว อันจะเป็นการสร้าง ประโยชน์ให้กับหน่วย กำลังพล และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งที่ผ่านมาโครงการนี้ทุกหน่วย ของกองพลทหารราบที่ 9 มีความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งได้รับความไว้วางพระราชฤทัยให้ดำเนินโครงการ"ทหารพันธุ์ดี"ในพื้นที่กองพลทหารราบที่ 9

สำหรับ ศูนย์บริการพัฒนาสวนไม้ดอกไม้หอมไทยมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลบ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2541 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับที่ดิน จำนวน 12 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา ซึ่งพลโท รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ น้อมเกล้าฯ ถวาย แก่มูลนิธิชัยพัฒนาและพระราชทานพระราชดำริ ให้ดำเนินการพัฒนาที่ดินในรูปแบบของ "ศูนย์บริการการพัฒนา" ควบคู่ไปกับการจัดทำ "สวนไม้ดอก-ไม้หอมไทย" เพื่อให้ประชาชน หน่วยราชการ และผู้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรมด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป ให้ได้รับทราบและใช้ประโยชน์จากสวนไม้ดอกไม้หอมไทย

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ กองพลทหารราบที่ 9 มณฑลทหารบกที่ 17 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี และศูนย์บริการพัฒนาสวนไม้ดอกไม้หอมไทย มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี

เครดิต: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!