รับสมัคร “จิตอาสาภัยพิบัติ” เพื่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสา

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

รับสมัคร “จิตอาสาภัยพิบัติ” เพื่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสา

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า รับสมัคร “จิตอาสาภัยพิบัติ” เพื่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งเป็นการเฝ้าตรวจและเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น
คุณสมบัติ
1. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
2. อายุ  18  ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
3. อาศัยจริงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า
สนใจสมัคร “จิตอาสาภัยพิบัติ” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 034 - 510 629  ต่อ 115  

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!