ประกาศ อบต.ลาดหญ้า เรื่องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ อบต.ลาดหญ้า เรื่องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ โควิด-19