ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External  Integrity and Transparency Assessment : EIT)

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ได้รับแจ้งจาก สำนักงาน ป.ป.ช.จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA) ผ่านระบบ ITAS เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับ อบต.ลาดหญ้า ดำเนินการประเมินผ่านช่องทางการวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยเข้าผ่านทางเว็บไซต์ระบบ ITAS  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!