ประกวดราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง