รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

 ประเภท : คนพิการ