ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (กรณีพื้นที่เป้าหมายตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!